Energy for a better World
Solar Modules & Smart Energy

TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

AXIpremium HC 370 - 550 Wp

Các tấm pin năng lượng với công nghệ half-cell, giúp giảm tổn thất điện trở và tăng hiệu suất điện năng so với các tấm năng lượng full-cell.

AXIpremium XL HC

120 halfcell monocrystalline
solar module 360 - 380 Wp

AXIpremium XXL HC

144 halfcell monocrystalline
Solar module 530 - 555 Wp


AXIbipremium HC 560 - 670 Wp

Mô-đun năng lượng mặt trời hai mặt đặc biệt thích hợp cho việc lắp đặt ngoài trời.

AXIbipremium XQ HC MT

132 halfcell bifacial-monocrystalline solar module
650 - 670 Wp

AXIbiperfect FXXL TS

144 halfcell, N-Type TOPCon bifacial
Solar module 560 - 570 WpGHI CHÚ
Xin lưu ý: Tất cả dữ liệu kỹ thuật được cung cấp trong bảng dữ liệu của chúng tôi là tài sản của Axitec Energy GmbH & Co. KG và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác và tính cập nhật hoặc hệ quả từ việc sử dụng thông tin này, và không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù được nêu rõ hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về việc áp dụng, tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.