Downloads

Solar modules - data sheets

AXIbipremium mono 132 cells XQ HC MT
AXIpremium mono 120 cells XL HC

GHI CHÚ
Xin lưu ý: Tất cả dữ liệu kỹ thuật được cung cấp trong bảng dữ liệu của chúng tôi là tài sản của Axitec Energy GmbH & Co. KG và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác và tính cập nhật hoặc hệ quả từ việc sử dụng thông tin này, và không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù được nêu rõ hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về việc áp dụng, tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.