Downloads

Solar modules - data sheets

AXIbiperfect GQ TS TOPCon bifacial glass/glass 132 cells
AXIbiperfect GXXL TS TOPCon bifacial glass/glass 144 cells
AXIpremium mono 144 cells XXL HC
AXIbipremium mono 132 cells XQ HC MT

GHI CHÚ
Xin lưu ý: Tất cả dữ liệu kỹ thuật được cung cấp trong bảng dữ liệu của chúng tôi là tài sản của Axitec Energy GmbH & Co. KG và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác và tính cập nhật hoặc hệ quả từ việc sử dụng thông tin này, và không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù được nêu rõ hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về việc áp dụng, tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.